اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 3,074,082,371 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,537,041 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,566,738 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,540,921 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/10/18

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي آزمودگان

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

بانك گردشگري

مدیران سرمایه گذاری:

مصطفي بياتي، عليرضا كرمي، شهرام پيراني

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهرادمشار

مدیر اجرا:

سازمان بهزيستي