بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بانک گردشگری به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بانک گردشگری به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بانک گردشگری

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بانک گردشگری

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بانک گردشگری به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بانک گردشگری به همراه توضیحات