بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
گزارش متولی در خصوص صرف وجوه مدیر اجرا برای دوره های سه ماهه 1394 و 1395 و سه ماهه منتهی به 31-03-1396 1398/02/15
گزارش حسابرس در خصوص صرف وجوه مدیر اجرا برای دوره های سه ماهه 1394 و 1395 و سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1397/10/12
گزارش مدیر اجرا سال 1395 1397/10/01