گزارش هزینه کرد سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری مربوط به ٦ماهه اول سال٩٣

ریزگزارش هزینه کرد سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری مربوط به ٦ماهه اول سال٩٣، به پیوست در بخش گزارشها، صورت های مالی، ارائه گردیده است.