دوره تصفیه صندوق

با توجه به پایان مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری در تاریخ 31/04/1396 مطابق مفاد بند 1 ماده 64 اساسنامه دوره تصفیه صندوق از تاریخ 01/05/1396 آغاز می گردد.