بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,232 39.85 2,171 21.35 586 5.88 534 5.4
اوراق مشارکت 3,150 29.66 196 1.92 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,048 19.28 7,292 71.7 9,113 91.51 9,194 92.92
وجه نقد 75 0.7 66 0.65 50 0.5 50 0.51
سایر دارایی ها 725 6.82 444 4.37 209 2.1 117 1.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,727 35.1 2,050 20.16 586 5.88 534 5.4